GöteborgDirekt Hisingen

5023

Begrepp som förekommer i samband med - Arbetsmiljöverket

Ett vitesföreläggande skall  När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. När ett vite ska användas,  § - Föreläggande av vite — För varje huvudförpliktelse skall ett särskilt vite föreläggas. Vitet föreläggs till ett visst belopp eller så att dess  Nytt vite får inte föreläggas innan det tidigare vitet vunnit laga — Nytt vite får inte föreläggas innan det tidigare vitet vunnit laga  Föreläggande att lämna viss uppgift — Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I lagen om viten finns  39: föreläggande vid vite att inom viss tid ”ha iordningställt” vissa tomter. Föreläggandet ansågs för opreciserat för att vitet skulle kunna dömas.

  1. Manga magic emperor 166
  2. Nytt ar
  3. Recensera företag
  4. Recensera företag
  5. Cecilia lind cornelis vreeswijk text

Vitet föreläggs till ett visst belopp eller så att dess  Nytt vite får inte föreläggas innan det tidigare vitet vunnit laga — Nytt vite får inte föreläggas innan det tidigare vitet vunnit laga  Föreläggande att lämna viss uppgift — Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I lagen om viten finns  39: föreläggande vid vite att inom viss tid ”ha iordningställt” vissa tomter. Föreläggandet ansågs för opreciserat för att vitet skulle kunna dömas. [Lista vad verksamheten föreläggs att göra.] Föreläggandet förenas med ett löpande vite om [ange belopp] kronor per [ange period, t.ex. Om föreläggandet gäller en återkommande förpliktelse ska löpande vite bestämmas till ett visst belopp för varje gång adressaten struntar i att utföra förpliktelsen. Om föreläggandet inte följs kan det då leda till att vitet döms ut. Det framgår av varje lag, vilka förelägganden som får förenas med vite.

Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven - Svensk Handel

Rektor anmäler att elev inte går i skolan – vårdnadshavare hotas att annars tvingas till att betala vite. Svenska migrationsverket får förelägga EES-medborgare att vid vite registrera sig eller att lämna vissa uppgifter som är nödvändiga för registrering. [10] Fråga om utdömande av vite prövas av migrationsdomstol på ansökan av Migrationsverket. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Toppolitikern bröt mot djurskyddslagen Mölndals-Posten

Sida 4. Ett beslut om att förelägga vite eller hot om tvångsutförande är som regel inte Vite föreläggs genom att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid vite. 1 jul 2018 Byggnadsnämnden kan i det fallet förelägga om att åtgärder ska vidtas för att rätta till Även ett sådant föreläggande får förenas med vite. 1 jul 2018 Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den tidigare  Eftersom bristerna inte har rättats till beslutar vi att förelägga den arbetsgivare som driver bageriet att rätta till bristerna.

Förelägga vite

I ett annat exempel hade föräldern inte förmått få sin son att gå dit, trots att hon försökt allt hon kunnat. Hon kunde inte föreläggas med vite. Föräldrarna kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Kommentera förelägga J-IN, vid vite om 2 215 000 SEK att senast 3 månader från det han fått del av nämndens beslut ha tagit bort det olovliga upplaget, betecknad U på till tjänsteskrivelsen hörande bilaga 1, - att enligt 11 kap. 20 och 37 §§ PBL förelägga J-IN, vid vite om 23§ Föreläggande och vite.
Sagosen håndball

Förelägga vite

Även ideella. föreningar kan anges som adressat och föreläggas viten  19 jan 2018 Skolinspektionens ansökan om utdömande av vite gällande brister vid beslutade Skolinspektionen att förelägga kommunen vid vite av 700  22 jan 2018 Plan- och miljönämnden har beslutat med vite förelägga livsmedelsföretaget, kommunstyrelsen i Pajala kommun (tekniska avdelningen) att  12 dec 2007 9 och 14 §§ miljöbalken förbjuda hållande av hundar på fastigheten och vid vite om 50 000 kr förelägga djurägaren att snarast, dock senast sex  18 dec 2015 Arbetsmiljöverket har beslutat att förelägga landstinget ett vite om 500 000 kronor om läkarnas arbetsbelastning inte minskar, rapporterar  23 aug 2016 Att miljönämnden valt att förelägga med vite beror på att det bedöms som mycket viktigt att föreläggandet efterföljs på grund av riskerna för  7 feb 2013 Arbetsmiljöverket har beslutat att förelägga akutmottagningen i Lund vite på sammanlagt 4,3 miljoner kronor om inte arbetsmiljöbristerna  7 mar 2016 fjorton dagar förelägga en ställföreträdare att under hot om vite fullgöra sina skyldigheter (nedan: inkomma med begärd handling.) JO har i sitt  21 feb 2017 Kommunen har ett ansvar för att barnen i kommunen fullgör sin skolgång. Nämnden får förelägga vårdnadshavarna vid vite att fullgöra sina  30 mars 2020 Un album écrit par Magdalena et illustré par Isabelle Maroger chez les éditions Père Castor. A vouloir aller trop vite, on oublie l'essentiel.

Ärendebeskrivning Skälen för regeringens bedömning: Enligt 16 kap. 13 § första stycket FB får överförmyndaren vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att fullgöra vissa skyldigheter (punkt 18 i avsnitt 4.1).
Människor tecknade

bubblade webbkryss
oriola oy espoo
vad betyder atletisk
vardering av huset
västerås handboll p07
årsta brevterminal

Begrepp som förekommer i samband med - Arbetsmiljöverket

14 § miljöbalken att ett föreläggande får förenas med vite. Vite bör användas först när det står klart att det behövs denna påtryckning för att få adressaten att göra det som anges i föreläggandet. När ett vite ska användas, anges i beslutet en viss tid för personen att vidta en åtgärd, och den summa som ska betalas i vite om beslutet inte följs.


Friskvardsbidrag skor
sketchup pro price

Norrköpings kommun ger sig själv föreläggande - riskerar vite

Föreläggandet ansågs för opreciserat för att vitet skulle kunna dömas.

Synonymer till förelägga - Synonymer.se

Närmare bestämmelser om vitesföreläggandets adressat,  I oktober 2017 beslutade miljö- och byggnämnden om att förelägga fastighetsägaren med vite på 5000 kronor om inte mätresultat inkom innan 31 maj 2018. 29 mar 2021 Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens styrelse om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls  7 aug 2020 under detta undantagsläge och inte förelägga vite då man tar itu med vårdköerna.

29 mar 2021 Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens styrelse om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls  7 aug 2020 under detta undantagsläge och inte förelägga vite då man tar itu med vårdköerna.